Optants ( 895262 entrées )

Biesheim : 369 résultat(s)

Nom Publication
MUNCH voir JAMBON CODAM - N°53
GROSS voir SCHNEIDER CODAM - N°53
STUDER CODAM - N°53
SISZEMSKI CODAM - N°53
SCHNEIDER CODAM - N°53
SCHAFFNER CODAM - N°53
JAMBON CODAM - N°53
VERSELL CODAM - N°52
SEILER CODAM - N°52
LEBER CODAM - N°52
FUHLHABER CODAM - N°52
ZERFUSS CODAM - N°51
VOGEL CODAM - N°51
LEVY CODAM - N°51
JAGER CODAM - N°51
JAGER CODAM - N°51
EGE CODAM - N°51
DECKERT CODAM - N°51
MAURER CODAM - N°50
LEVY (dite ABRAHAM) CODAM - N°50
LEHMANN CODAM - N°50
KETTERER CODAM - N°50
ENGGASSER CODAM - N°50
BUEB CODAM - N°50
MEYER voir GRASS CODAM - N°49
WICKI CODAM - N°49
GRASS CODAM - N°49
ZAEPFFEL voir WAGNER CODAM - N°48
WEILL voir LEVY CODAM - N°48
MAUS voir ISAAC CODAM - N°48
WAGNER CODAM - N°48
STEINLE CODAM - N°48
RAFFEL CODAM - N°48
LEVY CODAM - N°48
LEVI CODAM - N°48
ISAAC CODAM - N°48
GUTHAMM CODAM - N°48
BLOCH CODAM - N°48
WAHL CODAM - N°47
PLOCH CODAM - N°47
GARNACHE CODAM - N°47
BUCH CODAM - N°47
SPIEGEL CODAM - N°46
MARX CODAM - N°46
MARCK CODAM - N°46
BRENKLE CODAM - N°46
BLOCH CODAM - N°46
ZINVI CODAM - N°45
ULM CODAM - N°45
SCHNAEBELE CODAM - N°45
OBERLE CODAM - N°45
MARX CODAM - N°45
LEVY CODAM - N°45
HEITZMANN CODAM - N°45
ZWINGELSTEIN CODAM - N°43
CAHN CODAM - N°43
DIESHELM voir ENYGASSER CODAM - N°42
HEINRICH CODAM - N°42
ENYGASSER CODAM - N°42
HALLER voir BILEMANN CODAM - N°41
FURLING voir FENDRICH CODAM - N°41
CANE voir RAUCH CODAM - N°41
RAUCH CODAM - N°41
LEBER CODAM - N°41
KREILSHAMMER CODAM - N°41
FENDRICH CODAM - N°41
BLOCH CODAM - N°41
BILEMANN CODAM - N°41
BIELLMANN CODAM - N°41
IMBERT voir WAGNER CODAM - N°40
WEIL CODAM - N°40
WAGNER CODAM - N°40
RITZENTHALER CODAM - N°40
LEVY CODAM - N°40
HUG CODAM - N°40
HAURY CODAM - N°40
MALBECK voir WAGNER CODAM - N°39
BOURDIN voir MAURICE CODAM - N°39
WAGNER CODAM - N°39
STOCKER CODAM - N°39
SAMUEL CODAM - N°39
MAURICE CODAM - N°39
KUSTER CODAM - N°39
JACOB CODAM - N°39
HEITZMANN CODAM - N°39
HEITZMANN CODAM - N°39
GILLMANN CODAM - N°39
MILLAUT voir KAHN CODAM - N°38
MARX voir WEIL CODAM - N°38
WEIL CODAM - N°38
ABECK CODAM - N°38
PLESSIS voir VOGEL CODAM - N°37
EICHHOLTZER voir GILLMANN CODAM - N°37
WEISS CODAM - N°37
VOGEL CODAM - N°37
GUETZ CODAM - N°37
GILLMANN CODAM - N°37
FRICKER CODAM - N°37
BAUMANN CODAM - N°37
VAN DAËLE voir BECQUET CODAM - N°31
ROTHENFLUE voir HUHN CODAM - N°36
ROSSE voir HAQUETTE CODAM - N°05
MORIN voir LEVY CODAM - N°19
MORERE voir STEINMANN CODAM - N°15
MICHEL voir ENTZ CODAM - N°06
MEYER voir FROSCH CODAM - N°23
MEYER voir PABST CODAM - N°19
MAYEE voir KAHN CODAM - N°20
MAY voir MAXE CODAM - N°28
LOEB voir LEVY CODAM - N°05
LEVY voir WEYL CODAM - N°02
LEHMANN voir LEVI CODAM - N°11
KELLERER voir STUDER CODAM - N°08
KEHRMANN voir ARMSPACH CODAM - N°01
KAUFFMANN voir ROUBER CODAM - N°26
JOUBIN voir GLASS CODAM - N°22
JEANNELLE voir MARCK CODAM - N°23
JAEGER voir WIPPLER CODAM - N°03
ISAY voir WEYL CODAM - N°13
HOFMEISTER voir EBIN CODAM - N°10
HIRTZ voir ACH CODAM - N°22
HASS voir WEYL CODAM - N°13
GUTHMANN voir HEHL CODAM - N°34
GRESSOT voir BIELMANN CODAM - N°33
GREILSAMMER voir WEYL CODAM - N°03
ENGASSER voir WIPPLER CODAM - N°26
DIETRICH voir RITZENTALER CODAM - N°08
DEUR voir BIELLMANN CODAM - N°30
DELIANCE voir OCHLAFFEN CODAM - N°12
CUENOT voir BUEB CODAM - N°01
COLLE voir FOHRER CODAM - N°06
CAHEN voir LEVY CODAM - N°13
BOITHIOT voir STENTZ CODAM - N°08
BLOCH voir LEVY CODAM - N°05
BLACHON voir JORGUS CODAM - N°23
BICKART voir KAHN CODAM - N°11
BEHR voir MAYER CODAM - N°11
AUBERT voir JORGUS CODAM - N°23
MARTIN CODAM - N°36
HUHN CODAM - N°36
ELGER CODAM - N°36
DRESCHER CODAM - N°36
ACH CODAM - N°36
MULLER CODAM - N°35
GREILSAMMER CODAM - N°35
WEILL CODAM - N°34
SIMON CODAM - N°34
HEHL CODAM - N°34
FLORENCE CODAM - N°34
ISAAC CODAM - N°33
GRESSOT CODAM - N°33
ELGER CODAM - N°33
BIELMANN CODAM - N°33
WITHAUER CODAM - N°32
VOGEL CODAM - N°32
MULLER CODAM - N°32
LEVI CODAM - N°32
LEHMANN CODAM - N°32
HAUSER CODAM - N°32
DEMEURE CODAM - N°32
HEITZMANN CODAM - N°31
BECQUET CODAM - N°31
ACH CODAM - N°31
WEISS CODAM - N°30
SAMUEL CODAM - N°30
SAMUEL CODAM - N°30
MARX CODAM - N°30
MARX CODAM - N°30
MARCK CODAM - N°30
FRANCK CODAM - N°30
BIELLMANN CODAM - N°30
STUDER CODAM - N°29
ROCH CODAM - N°29
ISAAC CODAM - N°29
HUG CODAM - N°29
GREILSAMMER CODAM - N°29
GREILSAMMER CODAM - N°29
GREILSAMMER CODAM - N°29
BIELLMANN CODAM - N°29
UMBEROUST CODAM - N°28
SCHORSCH CODAM - N°28
MAXE CODAM - N°28
LEVY CODAM - N°28
LEHEMANN CODAM - N°28
WEIL CODAM - N°27
VINCENT CODAM - N°27
SCHIHA CODAM - N°27
BUCHMANN CODAM - N°27
WIPPLER CODAM - N°26
ROUBER CODAM - N°26
LEVY CODAM - N°26
LEVY CODAM - N°26
OBERLE CODAM - N°25
MOCKEL CODAM - N°25
MOCKEL CODAM - N°25
MOCKEL CODAM - N°25
ILLIG CODAM - N°25
ENGASSER CODAM - N°25
ENGASSER CODAM - N°25
BLOH CODAM - N°25
BARR CODAM - N°25
BARLEON CODAM - N°25
WEYL CODAM - N°24
RAY CODAM - N°24
MARCK CODAM - N°23
JORGUS CODAM - N°23
JORGUS CODAM - N°23
JORGES CODAM - N°23
FROSCH CODAM - N°23
WALDENSPERGER CODAM - N°22
MARX CODAM - N°22
MARX CODAM - N°22
LEVY CODAM - N°22
GLASS CODAM - N°22
ACH CODAM - N°22
WEBER CODAM - N°21
UHLMANN CODAM - N°21
LEVY CODAM - N°21
HAULLING CODAM - N°21
GREILSAMMER CODAM - N°21
UMBERWUST CODAM - N°20
SPINNER CODAM - N°20
KAHN CODAM - N°20
DRESCHER CODAM - N°20
WEISS CODAM - N°19
PABST CODAM - N°19
OCHLHAFFEN CODAM - N°19
LEVY CODAM - N°19
LEVY CODAM - N°19
HUMBERT CODAM - N°19
GREILSAMER CODAM - N°19
FEHR CODAM - N°19
ARMSPACH CODAM - N°19
MARX CODAM - N°18
KAMMERER CODAM - N°18
SAMUEL CODAM - N°17
KAHN CODAM - N°17
LAUFFER CODAM - N°16
GASSMANN CODAM - N°16
STEINMANN CODAM - N°15
SAMUEL CODAM - N°15
MARCK CODAM - N°15
LISMANN CODAM - N°15
LEVY CODAM - N°15
KAHN CODAM - N°15
GEORGES CODAM - N°15
WEIL CODAM - N°14
KAHN CODAM - N°38
ABECK CODAM - N°38
GREILSAMMER CODAM - N°14
BASFNAGEL CODAM - N°14
WEYL CODAM - N°13
WEYL CODAM - N°13
UNBEWUST CODAM - N°13
LEVY CODAM - N°13
LEVY CODAM - N°13
EGLOFF CODAM - N°13
OCHLAFFEN CODAM - N°12
MARX CODAM - N°12
LEVY CODAM - N°12
KELLERER CODAM - N°12
ZIPFEL CODAM - N°11
WEYLL CODAM - N°11
WEILL CODAM - N°11
WEILL CODAM - N°11
VERSELL CODAM - N°11
TRAEGER CODAM - N°11
MAYER CODAM - N°11
MAURER CODAM - N°11
LEVI CODAM - N°11
KAHN CODAM - N°11
HEITZMANN CODAM - N°11
EICHHOLTZER CODAM - N°11
EBIN CODAM - N°11
LEVY CODAM - N°10
LEBER CODAM - N°10
KAHN CODAM - N°10
GREILSAMMER CODAM - N°10
EGE CODAM - N°10
EBIN CODAM - N°10
BLOCH CODAM - N°10
ABRAHAM CODAM - N°10
VOGEL CODAM - N°09
VERSELL CODAM - N°09
SPIEGEL CODAM - N°09
SCHAFFNER CODAM - N°09
SCHAFFNER CODAM - N°09
LEVY CODAM - N°09
LEVY CODAM - N°09
KAHN CODAM - N°09
ISRAEL (dit LION) CODAM - N°09
HUG CODAM - N°09
GRIENESSEN CODAM - N°09
EGLOFF CODAM - N°09
WOLFFENSPERGER CODAM - N°08
STUDER CODAM - N°08
STENTZ CODAM - N°08
STEIMANN CODAM - N°08
SCHENCK CODAM - N°08
RITZENTALER CODAM - N°08
RITZENTHALER CODAM - N°07
RIST CODAM - N°07
LEVY CODAM - N°07
FOUEY CODAM - N°06
FOHRER CODAM - N°06
ENTZ CODAM - N°06
ENTZ CODAM - N°06
EGENSPERGER CODAM - N°06
DUCRETE CODAM - N°06
DIETRICH CODAM - N°06
DIETRICH CODAM - N°06
DIETRICH CODAM - N°06
DIETRICH CODAM - N°06
DIETRICH CODAM - N°06
DIETRICH CODAM - N°06
DIETRICH CODAM - N°06
BRICK CODAM - N°06
BALTZINGER CODAM - N°06
ALLAMAND CODAM - N°06
MULLER CODAM - N°05
LOISEAU CODAM - N°05
LEVY CODAM - N°05
LEVY CODAM - N°05
LEVY CODAM - N°05
LEVY CODAM - N°05
LEVY CODAM - N°05
LEVY CODAM - N°05
LEVI CODAM - N°05
LE BER CODAM - N°05
LANGENBACH CODAM - N°05
KEHRMANN CODAM - N°05
JENNY CODAM - N°05
HAQUETTE CODAM - N°05
FUHRMANN CODAM - N°05
FOHRER CODAM - N°05
BOELLINGER CODAM - N°05
WIPPLER CODAM - N°03
WEYL CODAM - N°03
WEYL CODAM - N°02
WEIL CODAM - N°03
WECKER CODAM - N°03
WAHL CODAM - N°02
WAHL CODAM - N°01
STUDER CODAM - N°04
STOUFF CODAM - N°04
STERN CODAM - N°01
STEINLE CODAM - N°04
ROHRER CODAM - N°02
NAAS CODAM - N°03
MONTAVON CODAM - N°02
MAURER CODAM - N°04
MAURER CODAM - N°02
MANGEOL CODAM - N°03
LEVY CODAM - N°03
JAEGER CODAM - N°03
ISRAEL CODAM - N°01
ISAAC CODAM - N°02
GREILSAMMER CODAM - N°02
GREILSAMER CODAM - N°04
GREILSAMER CODAM - N°01
FRIEDRICH CODAM - N°02
FRICKERT CODAM - N°01
ENTZ CODAM - N°04
EBIN CODAM - N°04
BUEB CODAM - N°01
BROBECKER CODAM - N°02
ARMSPACH CODAM - N°01
AMBIEHL CODAM - N°04
ACH CODAM - N°01